KONCEPCJA PRACY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W KATOWICACH

 

Jesteśmy profesjonalną placówką oświatową, świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych województwa śląskiego. Przyszłość wiążemy ze  stałym rozwojem i  doskonaleniem  naszego  ośrodka,  tak  by  sprostać  wyzwaniom  zmieniającej  się  rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

Koncepcja pracy Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Oświata wynika z :

 • rozporządzenia MEN o placówkach doskonalenia nauczycieli
 • głównych kierunków polityki państwa
 • Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
 • stale diagnozowanych potrzeb środowiska oświatowego
 • nieustannych wyzwań stawianych przed oświatą
 • wskazań organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego

Koncepcja pracy Ośrodka oparta jest na:

 • profesjonalizmie
 • jakości
 • otwartości na potrzeby, sugestie i oczekiwania środowiska oświatowego
 • nowatorstwie metodycznym i dydaktycznym
 • nieustannym rozwoju

 

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach  specjalizuje się i doskonali  zakres działań w następujących obszarach:

 • wspomaganie szkół i placówek w rozwoju
 • rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności 
 • wspieranie nowego systemu doskonalenia nauczycieli
 • wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym
 • intensywne wspieranie rozwoju zawodowego dyrektorów.
 • priorytetowe potraktowanie zagadnień wychowawczych z naciskiem na doskonalenie umiejętności międzykulturowych
 • przygotowanie etyczne nauczycieli

 

Działania te chcemy realizować w coraz nowocześniejszej placówce, dążymy do zapewnienia standardów wyposażenia i obudowy medialnej zgodnych ze standardami obowiązującymi w Europie i na świecie.  

Naszym głównym celem jest dobro i zadowolenie klienta.