Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach w ramach swojej działalności dąży do ciągłego doskonalenia jakości poprzez stałe  i systematyczne zaspakajanie potrzeb  nauczycieli i dyrektorów korzystających z naszych usług.
Obowiązujący w ośrodku system zapewnienia jakości jest systematycznie wdrażany i doskonalony, jest oparty na normach ISO 9001:2015, zbieżny z międzynarodowymi standardami określonymi m.in. w Deklaracji Bolońskiej,oraz standardami  pracy placówek doskonalenia nauczycieli, zharmonizowany z podstawowymi obowiązkami  zatrudnianej kadry oraz osób związanych z zarządzaniem i całym procesem kształcenia.
Podstawową zasadą zarządzania jakością jest zadowolenie klientów, korzystających z usług ŚODN, które uzyskujemy poprzez stałe doskonalenie kadry i profesjonalizację naszych działań.

„Każdego dnia i w każdy sposób staję coraz lepszy i lepszy”

                                                                                                            Emile Cove

Jesteśmy profesjonalna placówką oświatową, świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych we wszystkich województwach. Zgodnie z przesłaniem zawartym w raporcie UNESCO – Federico Mayora: „Przyszłość świata”, że „jakość edukacji zależy od jakości kadry nauczycielskiej i jej ofiarności” – podstawowym celem naszego Ośrodka jest profesjonalizacja kompetencji zawodowych nauczycieli i dążenie do ich wszechstronnego rozwoju.

Priorytetem Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach jest  doskonalenie takich  kompetencji, które umożliwiają nauczycielom  pełnienie roli: fachowców, menedżerów, kreatorów i integratorów w społeczeństwie wiedzy. Wymagania cywilizacji  informatycznej, funkcjonowanie w świecie społecznych relacji „być i mieć” wymagają oparcia na wartościach oraz umiejętności dokonywania humanistycznych wyborów. Naszym celem jest przygotowanie nauczycieli do realizacji tych zadań w XXI wieku.

Edukacja nauczycielska realizowana przez nasz Ośrodek jest zorientowana przede wszystkim na:

 • Wartości
 • Kształtowanie osobowości i postaw nauczycielskich
 • Kształtowanie umiejętności
 • Profesjonalizację kompetencji
 • Dobór treści oraz form, metod i środków kształcenia i wychowania

Proces doskonalenia  nauczycieli jest dla nas procesem odkrywania piękna zawodu nauczyciela, który uczy innych jak żyć godnie i  szczęśliwie.

Narzędziami doskonalenia systemu zapewnienia jakości jest:

 • monitorowanie procesów;
 • nadzorowanie i analiza procedur - Misji;
 • szkolenie pracowników;
 • realizację wytyczonych celów jakościowych;
 • audyty wewnętrzne i zewnętrzne;
 • działania korygujące;
 • przeglądy SZJ.

Placówka w sposób planowy prowadzi ewaluację form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz systematycznie modyfikuje narzędzia ewaluacyjne.
W placówce jest opisana Procedura badania jakości form doskonalenia realizowanych w ŚODN w Katowicach, stosowana przez nauczycieli i pracowników.
Do ewaluacji wykorzystuje się różnorodne narzędzia ewaluacyjne dostosowane do potrzeb formy szkoleniowej. Narzędzia ewaluacyjne znajdują się w dokumentacji wewnętrznej placówki. Placówka systematycznie analizuje wyniki ewaluacji i wykorzystuje je w przygotowaniu i organizacji form doskonalenia oraz tworzenia oferty szkoleniowej.W planowaniu i organizowaniu form doskonalenia i oferty szkoleniowej na bieżąco analizuje się wyniki ewaluacji. Analiza ma na celu projektowanie tematyki szkoleń, modyfikowanie programów szkoleniowych i rozszerzenie oferty o nowe zagadnienia lub formy. W zakresie zmian organizacyjnych ewaluacja służy do modyfikowania godzin szkolenia, wydłużenia albo skrócenia czasu trwania szkolenia, ustalaniu miejsc, zmianę form lub osób prowadzących szkolenie.

Sposób zarządzania placówką doskonalenia zapewnia warunki do realizacji jej zadań i sprzyja podnoszeniu jakości jej pracy. W zarządzaniu placówką wykorzystuje się wnioski   z nadzoru pedagogicznego, prowadzonej kontroli zarządczej,wewnętrznych badań (spotkania i ankietowanie pracowników po kątem jakości komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji) oraz sposobów motywowania pracowników. Organizowane są spotkania kadry kierowniczej, spotkania z trenerami przed każdym szkoleniem. Bieżąca analiza służy poprawie jakości pracy placówki i zapewnienia najwyższego poziomu zarówno pracownikom jak i uczestnikom szkoleń.

ŚODN w Katowicach ma własny system identyfikacji wizualnej z symbolem sowy stosowany na wszystkich materiałach promocyjnych i dydaktycznych.

ŚODN jest jednostką organizacyjną firmy przez OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o., która posiada od 2007r. Certyfikat Jakości ISO  9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, oświatowych i doradczych obligujący do systematycznej kontroli zarządczej wraz z szacowaniem ryzyka, które mogą wystąpić na każdym etapie działalności placówki doskonalenia nauczycieli.
Systematyczne monitorowanie skuteczności podejmowanych działań pozwala na analizę ryzykai szybką reakcję, chociaż zdarzyć się mogą nieprzewidywalne przypadki, jak np. pandemia.

Standardy zapewniania jakości w ŚODN w Katowicach

1. Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa

 

 • statut placówki jest zgodny z przepisami prawa
 • plan pracy placówki na dany rok jest przygotowywany w oparciu o przepisy w sprawie placówek doskonalenia
 • sprawozdanie z realizacji planu pracy jest przygotowywane w oparciu o przepisy w sprawie placówek doskonalenia
 • kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli są prowadzone w oparciu o przepisy w sprawie placówek doskonalenia
 • formy doskonalenia są organizowane i prowadzone zgodnie z przepisami o placówkach doskonalenia

2. Ośrodek organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspakajające potrzeby nauczycieli i sprzyjające rozwojowi zawodowemu

 

 • organizowane i prowadzone formy doskonalenia zawodowego są oparte na diagnozie potrzeb nauczycieli
 • wsparcie otrzymywane w ośrodku jest odpowiednie do potrzeb nauczycieli i służy ich rozwojowi zawodowemu
 • w realizacji zadań ośrodek stosuje różne formy i metody pracy, dostosowane do potrzeb nauczycieli

3. W planowaniu pracy, ośrodek uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli

 

 • w planowaniu pracy na rok szkolny wykorzystywane są wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki z egzaminów zewnętrznych
 • od nauczycieli korzystających z oferty Ośrodka systematycznie pozyskuje i analizuje się informacje na temat prowadzonych działań
 • wnioski z analizy informacji są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych działań edukacyjnych
 • systematycznie analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej i na podstawie tych wyników formułuje wnioski i rekomendacje, na podstawie których przygotowuje ofertę doskonalenia oraz planuje działania służące podnoszeniu jakości pracy Ośrodka
 • realizacja oferty Ośrodka jest stale monitorowana, analizowana i modyfikowana w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli

4. Ośrodek wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju, współpracując z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym

 

 • biblioteka pedagogiczna
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • uczelnie wyższe
 • policja
 • samorządy
 • organizacje pozarządowe

5. Ośrodek posiada i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali

 

 • placówka posiada opisany, spójny system zapewniania jakości
 • placówka posiada procedurę przeprowadzenia badań ewaluacyjnych
 • w sposób planowy prowadzi ewaluację form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz systematycznie modyfikuje narzędzia ewaluacyjne, dostosowując je do danej formy szkolenia
 • systematycznie analizuje wyniki ewaluacji i wykorzystuje je w przygotowaniu i organizacji form doskonalenia oraz tworzeniu oferty szkoleniowej
 • sposób zarządzania Ośrodkiem doskonalenia nauczycieli zapewnia warunki do realizacji zadań i sprzyja podnoszeniu jakości pracy

6. Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę

 

 • zatrudnieni nauczyciele konsultanci posiadają kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • zatrudnieni specjaliści, niebędący nauczycielami legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych Ośrodka
 • dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • nauczyciele i specjaliści prowadzący formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzonych zajęć
 • zatrudnione osoby systematycznie i w sposób udokumentowany aktualizują swoją wiedzę merytoryczną i podnoszą kompetencje zawodowe, w tym w zakresie metod pracy z dorosłymi

7.Ośrodek zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

 • nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym
 • osoby prowadzące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć
 • praca kadry jest systematycznie oceniana, w tej ocenie uwzględniane są opinie słuchaczy

 

8. Ośrodek zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • spełnione są wymagania określone przepisami BHP
 • Ośrodek tworzy przyjazne warunki w salach szkoleniowych oraz w czasie przerw: zapewnia uczestnikom szkoleń kawę, herbatę i wodę oraz wygodne miejsca sprzyjające relaksowi
9. Ośrodek zapewnia nowoczesną bazę szkoleniową

 

 • pomieszczenia, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, gwarantują prawidłowy przebieg i realizację celów programowych
 • nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwia stosowanie form i metod pracy wynikających z potrzeb i specyfiki realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Ośrodek zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu odpowiednio do potrzeb i specyfiki form realizowanego doskonalenia
 • zapewnia dostęp do literatury i materiałów przewidzianych w programach kształcenia
 • posiada biblioteczkę ze specjalistyczną literaturą, na bieżąco uzupełnianą na podstawie wyników diagnozy potrzeb uczestników szkoleń]
 • baza dydaktyczna jest systematycznie unowocześniana, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym

10. Ośrodek prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli

 

 • placówka posiada i upowszechnia materiały informacyjne i dydaktyczne w postaci papierowej i elektronicznej
 • opracowuje i wydaje, samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami, publikacje metodyczne służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
 • prowadzi własną stronę internetową i zapewnia nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej